Palveluiden yleiset sopimusehdot (päivitetty 15.3.2021)

  1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo
   1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat ThinkFast Oy sekä palvelua käyttävä taho (jäljempänä Asiakas).
   2. Asiakas hyväksyy oheiset sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä hyväksymällä tarjouksemme, tilaamalla tuntityönä palveluitamme, sekä tilaamalla muita työarvion tai urakkahintoja sisältäviä kokonaisuuksia ja sopimuksia, joista on sovittu aina erikseen hinta.
   3. ThinkFast hyväksyy asiakkaan tilauksen tämän sopimuksen mukaisin ehdoin toimittamalla asiakkaalle palvelun sisältämät toimenpiteet ja tuotteet.
  2. Sopimuksen kohde
   1. Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan saamasta käyttöoikeudesta palveluiden lopputuotteisiin ja toteutettuihin toimenpiteisiin, josta jäljempänä käytetään nimeä Palvelut.
   2. Asiakas tilaa Palvelun tarjouksen, tuntityön tai urakkatyöarvion hyväksynnällä kirjallisesti kuten sähköisesti (sähköposti, Slack, Teams-viesti, WhatsApp-viesti..)
   3. Tämän sopimuksen lisäksi kuluttaja-asiakkaisiin noudatetaan kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä.
  3. ThinkFastin vastuu
   1. ThinkFastin tehtävänä on toteuttaa digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä, tuotteita ja palveluita.
   2. ThinkFastin osalta viat verkkopalveluissa korjataan mahdollisimman pian, kuitenkin normaalina työaikana. Mikäli katsotaan aiheelliseksi, ThinkFastilla on oikeus keskeyttää Asiakkaan palvelu mm. huolimattoman tietoturvan tai muun vastaavan syyn takia.
   3. ThinkFast vastaa vain vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden (1) kuukauden ThinkFastin asiakkaan kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan tai tuntihintaisena tehtyyn suoritukseen työstä, joka on aiheuttanut virheen. Vahingonkorvausta on vaadittava ThinkFastilta 14 päivän kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia ThinkFastista riippumattomia vahinkoja ThinkFast ei korvaa. Asiakas vastaa oman verkkopalvelunsa tai omaisuudeksi luettavan vakuutuksesta, joka on annettu vieraaksi omaisuudeksi hallintaan ThinkFastille.
   4. ThinkFast ei vastaa tietoverkossa toimivien palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.
   5. ThinkFast ei vastaa tietoverkossa toimivan palveluun kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta.
   6. ThinkFast ei vastaa konsultoinnin virheistä, kolmansien osapuolten virheistä.
   7. ThinkFastilla on oikeus tehdä varmuuskopioita niistä palveluista, joihin sillä on pääsy. ThinkFastilla on oikeus luovuttaa asiakas- ja tunnistetietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
  4. Asiakkaan vastuu
   1. Asiakas vastaa kaikista tietoverkkoa varten tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja tuotteista sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta.
   2. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa tietoturvallisesta käytöstä ja sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanan siten, ettei ne joudu sivullisten tietoon. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan mahdollistettavista toimenpiteistä palveluissa, joissa voi ostaa maksullisia kolmannen osapuolen palveluita (mm. tietoliikenne, mainonta, ohjelmistojen tilaukset, maksut, budjettien muutokset).
   3. Asiakas on velvollinen lopettamaan ThinkFastille annettujen oikeuksien käyttämisen viivytyksettä sopimuksen tai työn päätyttyä.
   4. Asiakas vastaa omien toimenpiteidensä aiheuttamista vahingoista palvelussa, riippumatta onko hän ilmoittanut niiden toteutuksesta ThinkFastille.
   5. Asiakas ei toteuta verkkopalveluissa sellaisia toimenpiteitä, jotka koetaan Suomen lakien vastaiseksi.
   6. Asiakas vastaa, että hänellä on ajantasaiset laskutustiedot ja yhteystiedot palveluissaan, joihin hän antaa ThinkFastille käyttöoikeuden.
   7. Asiakas vastaa palveluiden laskutuksen seurannasta, joihin antaa ThinkFastille käyttöoikeuden, kuten mainonnan palvelut. Asiakkaan on ilmoitettava havaitsemistaan virheistä viipymättä.
   8. Asiakas vapauttaa ThinkFastin ja sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet tai toiminta verkkopalveluissa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.
   9. Mikäli asiakas rikollisella toiminnallaan aiheuttaa ThinkFastille ylimääräistä työtä tai kuluja, on asiakas velvollinen korvaamaan kulut ThinkFastin hinnaston mukaisesti.
   10. Tässä sopimuksessa sanottu sääntelee tyhjentävästi ThinkFastin vastuun sopimusrikkomuksen johdosta sekä ThinkFastin vahingonkorvausvastuun.
  5. Maksut ja laskutus
   1. Asiakas maksaa palvelun käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluiden hinnasto on toimitettu asiakkaalle sähköisesti ja tuntityön hinta ja urakkasopimuksista sovittu hinta on ilmoitettu aina ennakkoon.
   2. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu seitsemän (7) päivän kuluessa maksumuistutuksen lähettämisestä, ThinkFastilla on oikeus estää palveluiden käyttö. Käytön uudelleen aloittamisesta voidaan periä ThinkFastin hinnaston mukainen avausmaksu.
   3. Asiakas on velvollinen maksamaan laskut niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu myöhästyy, on ThinkFastilla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan. ThinkFast perii Asiakkaalta jokaisesta maksumuistuksesta hinnastonsa mukaisen veloituksen.
   4. Mikäli asiakkaan palvelut suljetaan maksamattomista laskuista johtuen, on asiakas velvollinen suorittamaan erääntyneet saatavat, huomautus- tai muistutuskulut, perintäkulut sekä mahdollisen palveluiden uudelleenavausmaksun ThinkFastille ennen palveluiden uudelleen avausta.
   5. ThinkFastilla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnanmuutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaan tuloa laskun yhteydessä tai sähköpostilla.
   6. ThinkFastilla on oikeus verkkopalveluihin ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Mahdollisista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas itse.
   7. ThinkFastilla on oikeus muuttaa hinnoittelua tai irtisanoa sopimus välittömästi, jos Asiakas rikkoo sopimuksen ehtoja tai asiakas ei ole suorittanut erääntyneitä maksuja 30 päivän kuluessa niiden erääntymisestä.
   8. ThinkFastilla on oikeus edellyttää asiakkaalta kohtuullinen vakuus palveluista mikäli asiakkaan luottotiedoissa on häiriöitä tai asiakkaan aiempi maksukäyttäytyminen ThinkFastia kohtaan niin edellyttää.
   9. ThinkFast lähettää laskut asiakkaan ilmoittamaan verkkolaskuosoitteeseen, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu. Paperisten laskujen lähettämisestä postitse ThinkFastilla on oikeus veloittaa palveluhinnastonsa mukainen laskutuslisä.
  6. Voimassaolo
   1. Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, ellei sopimuksessa ole toisin mainittu erityisehdoin. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin uuden laskutusjakson alkamisesta, astuu irtisanominen voimaan laskutusjakson päätyttyä.
   2. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja.
   3. ThinkFast voi purkaa sopimuksen välittömästi etenkin, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut 30 päivää maksamattoman laskun eräpäivästä lähtien, Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi, Asiakas häiritsee verkkopalvelullaan muuta verkkoliikennettä tai Asiakas käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Mikäli ThinkFast sulkee palvelut ja päättää sopimuksen kohdassa 6.3 kerrotusta syystä ThinkFast ei palauta asiakkaan mahdollisesti etukäteen maksamia palvelumaksuja.
  7. Sopimuksen siirtäminen
   1. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman ThinkFastin kirjallista lupaa. ThinkFastilla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle tai käyttää sen toteutuksessa alihankkijoita.
  8. Palautukset- ja reklamaatiot
   1. Halutessasi peruuttaa tilauksesi, voit tehdä sen sähköpostitse tommi.puuska@thinkfast.fi
  9. Erimielisyydet
   1. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään ThinkFastin kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka.
   2. Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.
   3. ThinkFast pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin.